ب ڕ و ب رای تى کۆنتڕۆڵ کردنى ه نان و دروست کردنى د رمان و ئام ر و پ داویستى پزیشکی ل کوردستان فۆرمی تایب ت ب پ شك ش كردن بۆ نیشت ج ی د رین فۆرمی به خشین له نیسته ج ی د رینی ماڵپ ڕی کوردژین جیهان ک پڕ ل تاز گ ری ه واڵ و زانیاری ڕۆژان ل کودژین وه بخو نن و بۆ ئه وه ی ڕۆژانه هه واڵ وبابه ته کانمانت پ...